Completează, semnează și depune Formular 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

Completează, semnează și depune Formular 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

Cererea 230 este precompletată – trebuie adaugate doar datele personale. Suma va fi calculata de inspectorii care vor procesa cererea. Formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare si se
depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.Noul model a formularului 230 ṣi Anexa sunt prevăzute în anexa nr. 2 la O.P.A.N.A.F. nr.
15/07.01.2021.
Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente-activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real si venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii imobile), pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit..
Asociatia DAREVO este constituită legal conform OG 26/2000, inregistrată la Secretariatul General al Guvernului și inscrisă in Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale conform Deciziei nr. 311108/03.03.202

Suntem apropiați și uniți. Formăm o comunitate

O problemă, o întrebare, o urgență?
Nu ezitați să vizitați centrul de ajutor, vă putem ajuta .

Copyright © 2021 Darevo. All rights reserved